logo vunkers
logo vunkers

Traçabilitat GPS

El transport de les dejeccions ramaderes

s’ha de realitzar complint la normativa sanitària, de transport i, quan s’escaigui, de residus, de tal manera que s’evitin els riscos de transmissió de malalties o de contaminació del medi.

Només en el cas de gestió fora del marc agrari les activitats de transport de les dejeccions ramaderes requereixen autorització de l’administració competent en matèria de residus.

En aquest sentit, els equips de transport de dejeccions ramaderes (cisternes, remolcs o tractors) han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament globlal (GPS) i una unitat de recepció, registre i transmissió telemàtica, per enviar en temps real les dades de les aplicacions de dejeccions ramaderes realitzades a la plataforma que el DARP ha posat a disposició.

Vunkers IT Experts ha desenvolupat una solució a mida per donar resposta als requeriments en transport de purins a Catalunya arrel de la publicació del Decret 153/2019, del 3 de juliol de 2019.

Aquesta solució permet una traçabilitat GPS que aporta dades en temps real (origen, destí i característiques de les dejeccions), complint amb les especificacions tècniques establertes.
D’aquesta manera, la solució de Vunkers IT Experts envia les dades directament des de la parcel·la agrícola a l’Agència de Residus de Catalunya.
Tindran l’obligació de portar aquesta traçabilitat en temps real qui realitza el transport i/o aplicació de dejeccions ramaderes (purins, fems, FS, etc.), fangs de depuradora i altres residus orgànics agroindustrials en els supòsits que s’indiquen a continuació.

FANGS DE DEPURADORA TRACTATS I ALTRES RESIDUS ORGÀNICSAGROINDUSTRIALS
Els vehicles encarregats de transportar fangs de depuradora tractats i altres residus orgànics agroindustrials des dels centres de producció (EDAR, empreses, instal·lacions de tractament) fins a les parcel·les receptores també han de disposar del mateix equipament i enviar les dades en temps real a la plataforma que posi a disposició el departament competent en matèria de residus en els següents supòsits:

Us interessa?

Per més informació o contractar aquest servei, faciliteu-nos, si us plau, les vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Més informació

En què us podem ajudar?

Descàrregues

Newsletter

Enviat

La millor tecnologia per donar resposta a les vostres necessitats