logo vunkers
logo vunkers

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del tractament és VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U., domiciliada a Térmens (Lleida), carrer Balaguer, número 7, amb CIF B25640186, telèfon de contacte: 973101111 i email: [email protected]

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U., com responsable del present Lloc Web (Prestador del servei) i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades tractades.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

A efectes del que preveu la LOPD, VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web. Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits pels Clients; realitzar totes aquelles activitats pròpies de VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. i remetre les comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb els serveis que oferim.

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

 

TRACTAMENT ESPECÍFIC EN FORMULARI WEB

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries.

Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. per a procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació comercial amb els Clients o Usuaris i, un cop finalitzada, si vostè no exercita els seus drets d’oposició i/o cancel·lació indicats.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades dels clients és la prestació dels serveis contractats i/o la resposta a la seva consulta o sol·licitud.

També el tractament per enviar-li circulars informatives, comunicacions, activitats i notícies del seu interès relacionades amb el servei contractat es troba legitimitat per raó de la relació comercial existent amb aquesta empresa, de conformitat amb el que estableix el RGPD.

Finalment, el tractament de les seves dades per a enviar-li informació comercial sobre productes o serveis de l’empresa que no té contractats o comunicacions, activitats i butlletins informatius de l’empresa està basat en el seu consentiment, pel que podrà oposar-se en qualsevol moment a aquest tipus d’enviament, mitjançant sol·licitud a l’adreça: [email protected], indicant a l’assumpte “Baixa RGPD”, sense que la seva sol·licitud de baixa d’aquests enviaments condicioni de cap manera el normal desenvolupament i correcta execució dels serveis que tingui contractats amb l’empresa.

 

DRETS DELS INTERESSATS

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’ acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament, enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT EN FORMULARI WEB

L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant-ne i consentint-ne el seu tractament automatitzat per part de VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, a l’utilitzar aquest formulari per contactar amb VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U., està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. a través dels mitjans establerts.

A través d’ aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES EN FORMULARI WEB

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presencia de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

 

ENVIAMENT CV EN FORMULARI WEB

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de tres anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

Si vostè ens autoritza de forma expressa en el moment d’omplir el formulari web, VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. podrà cedir el seu CV a terceres empreses interessades en el seu perfil.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats p relacionats amb el seu us els Jutjats i Tribunals de Lleida.